Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
(1) "Repair A Phone":
(2) "Opdrachtgever": De afnemer van zaken en/of diensten van Repair A Phone.
(3) "Overeenkomst": Elke schriftelijke, mondelinge of elektronische overeenkomst,
die tussen Repair A Phone en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging
en/of aanvulling dienaangaande alsmede alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering.
(4) "Order": Elke opdracht van de Opdrachtgever.
(5) "Producten": Het onderwerp van één of meerder Overeenkomsten.
(6) "Provider": De aanbieder van diensten op een netwerk voor draadloze telefonie.
(7) "Consument": De natuurlijk persoon die uitsluitend voor niet professioneel gebruik/privégebruik zaken en/of diensten van Repair A Phone afneemt. 
1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Repair A Phone alsmede op de tussen Repair A Phone en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en), ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die Overeenkomst betrokken partijen en ongeacht de plaats waar die Overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.
1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover daarover schriftelijk met Repair A Phone overeenstemming is bereikt.
1.5 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is / zijn, of vernietigd wordt / worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Repair A Phone en Opdrachtgever in overleg treden ten einde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

2. Aanbod en Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Repair A Phone, zowel schriftelijk als mondeling, zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod of vrijblijvende offerte door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft Repair A Phone het recht dit aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Een aanbieding van Repair A Phone bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order. Aan de aanbiedingen op de internetsite, schriftelijke of mondelinge aanbiedingen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.3 Het uitbrengen van een al dan niet met offerte en/of rapport aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht niet tot het sluiten van een Overeenkomst met de Opdrachtgever.
2.4 Een Overeenkomst komt tot stand tussen Repair A Phone en de Opdrachtgever:
• Indien Repair A Phone een Order uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail aanvaardt of indien Repair A Phone zonder nadere kennisgeving aan de Opdrachtgever overgaat tot het uitvoeren van de Order.
• In geval van opdracht door de Opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding of offerte van Repair A Phone, wanneer Repair A Phone de opdracht binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk bevestigt c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft.
2.5 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. die op de website van Repair A Phone, in prijslijsten, aanbiedingen of offertes zijn aangegeven, gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of andere aanspraken voor de Opdrachtgever.

3. Prijzen / tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en slechts geldig binnen de looptijd van een actie.
3.2 Alle prijzen zijn in Euro's en zijn inclusief B.T.W., tenzij anders vermeld, en exclusief eventuele verpakkingskosten en verzendkosten.
3.3 De prijzen van toestellen wijzigen regelmatig. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. De voorraadstatus vermeld op de website van Repair A Phone is slechts een indicatie. Uiteraard komt de daadwerkelijke voorraad hier zo veel mogelijk mee overeen. Repair A Phone is niet aansprakelijk indien de voorraadstatus niet blijkt te kloppen. Repair A Phone is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij de gebruikte postbedrijven.
3.4 Repair A Phone behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen.
3.5 Bij aankopen door de Opdrachtgever waarbij een betaling aan Repair A Phone dient plaats te vinden, dient deze betaling, direct op het moment van levering van de aankoop aan de Opdrachtgever door overmaking op de bankrekening van Repair A Phone te zijn voldaan voor de levering aan de Opdrachtgever. Ook kan betaling op factuur (indien afgesproken) plaatsvinden.
3.6 Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, heeft Repair A Phone het recht vanaf de vervaldatum van de betalingstermijn een marktconforme rente van tenminste 1% per maand aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend, onverminderd de verder aan Repair A Phone toekomende rechten ter zake.
3.7 Alle buitengerechtelijke incassokosten, die door Repair A Phone worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever te bewerkstelligen, komen ten laste van de Opdrachtgever.
3.8 Verrekening is niet toegestaan, tenzij Repair A Phone de tegenvordering gaf en onvoorwaardelijk heeft erkend en uitdrukkelijk met verrekening instemt.
3.9 De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van de langst openstaande vordering van Repair A Phone tegen de Opdrachtgever en van alle verschuldigde rente en kosten die met die vordering in verband staan, zelfs al vermeld de Opdrachtgever dat de betreffende betaling een latere vordering betreft.

4. Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

4.1 Een eventueel door Repair A Phone vermelde leveringstermijn kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Overschrijding van een leveringstermijn kan nimmer leiden tot schadevergoeding of enige andere actie jegens Repair A Phone, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en behoudens het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Repair A Phone.
4.2 De Opdrachtgever dient alvorens de bestelling in ontvangst te nemen te controleren of de verpakking en het daarop aangebrachte afsluitingsmateriaal beschadigd is. Indien de Opdrachtgever constateert dat er sprake is van een geopende verpakking, beschadigde verpakking of beschadigd en/of hersteld afsluitingsmateriaal dient het pakket te worden geweigerd en dient de Opdrachtgever Repair A Phone zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van het geconstateerde.
4.3 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp zijn van een Overeenkomst tussen Repair A Phone en de Opdrachtgever, gaat op de Opdrachtgever over op het moment van levering van die zaken aan de Opdrachtgever.
4.4 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders bepaald is, wordt de wijze van transport, verzending en verpakking, e.d. bepaald door Repair A Phone, zonder dat deze hiervoor enige aansprakelijkheid aanvaardt.
4.5 Repair A Phone zal een leveringstermijn van maximaal 30 dagen overeenkomen. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om welke reden dan ook wordt overschreden dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden en worden eventuele gedane betalingen binnen 30 dagen aan de Opdrachtgever terugbetaald.
4.6 Repair A Phone vergoedt geen abonnementskosten of activatiekosten over de periode dat de Opdrachtgever reeds is aangesloten maar nog geen beschikking heeft over een door Repair A Phone te leveren gsm toestel.
4.7Alle door Repair A Phone geleverde zaken blijven eigendom van Repair A Phone of diens toeleveranciers totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
4.8 Indien de Opdrachtgever een bestelling plaatst, onder rembours, en de Opdrachtgever wenst om wat voor redenen af te zien van de bestelling dan wel weigert het pakket aan te nemen, dan zal Repair A Phone het verschuldigde bedrag voor de rembours zending bij de Opdrachtgever in rekening brengen.
4.9 Indien de Opdrachtgever een bestelling wenst te retourneren kan Repair A Phone de door haar gemaakte verzendkosten en administratiekosten in rekening brengen bij de Opdrachtgever. € 4,50 briefpost en € 7,50 pakketpost. Het voorstaande is niet van toepassing in geval van een RMA.
4.10 Repair A Phone is niet verantwoordelijk voor verlies van data. U dient ten allen tijden een back-up te maken van uw smartphone.
4.11 Wij leveren ook in Belgie, de standaard levertijd kan hierbij afwijken.
4.12 Repair A Phone zal uw toestel, voor een maximaal periode van 1 maand in bewaring houden. Als de opdracht gever na dit termijn de kosten niet heeft voldaan aan Repair A Phone zal het desbetreffende artikel eigendom worden van Repair A Phone.
4.13 Wanneer Repair A Phone een reparatie retour stuurt naar de opdrachtgever zal Repair A Phone € 7,00 in rekening brengen aan de opdrachtgever.
4.14 Repair A Phone verzend retourzendingen altijd aangetekend en verzekerd tot een bedrag van € 500,00. Repair A Phone zal bij verlies, diefstal of beschadiging niet verantwoordelijk zijn, zij zal de opdrachtgever doorsturen naar de behandelaar van de zending. Wanneer blijkt dat het pakket niet te traceren blijkt te zijn zal de klant het verzekerde bedrag uitgekeerd krijgen min een eigen risico van € 75,00. Repair A Phone is niet aansprakelijk voor overige kosten.

5. Zichttermijn voor consumenten

5.1 Indien de Opdrachtgever om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Opdrachtgever, die tevens Consument is, het recht de zaak zonder vermelding van redenen binnen 7 dagen na Repair A Phone te retourneren.
Let wel dit geldt alleen door aanschaf door een consument en niet door aanschaf door een onderneming, in welke vorm dan ook. Uitgesloten van deze regeling zijn software waarvan de verzegeling is verbroken of software waarvoor een registratie heeft plaatsgevonden.
5.2 De zichttermijn treedt in na ontvangst van de bestelling en duurt 7 werkdagen. Na het verstrijken van de zichttermijn moet de Consument de verplichtingen van de Overeenkomst nakomen.
5.3 Voor zover niet anders aangegeven, heeft de Consument na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden het recht de Overeenkomst te ontbinden en de bestelling onverwijld na deze termijn te retourneren. Bij schriftelijke ontbinding binnen de genoemde termijn zal Repair A Phone, binnen 30 dagen nadat de bestelling retour is ontvangen, de reeds betaalde bedragen restitueren of in overleg met de Consument trachten een gelijkwaardig product te leveren.
5.4 Zaken dienen te allen tijde onbeschadigd, ongebruikt en in de originele verpakking te worden geretourneerd. Indien de zaken niet aan deze eis voldoen vervalt de aanspraak van de Consument op enige vergoeding of omruilen.
5.5 Repair A Phone aanvaardt retour gezonden zaken slechts indien en voor zover zij over terugzending van tevoren schriftelijk of per e-mail op de hoogte is gesteld, en als dan slechts wanneer deze zaken aan het door Repair A Phone opgegeven adres zijn geretourneerd. De kosten voor het retourneren van de zaak zijn voor rekening van de Consument. Repair A Phone neemt geen ongefrankeerde zendingen aan.

6. Verzuim

6.1 Indien de Opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting uit een Overeenkomst met Repair A Phone, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatele stelling van de Opdrachtgever, of stilligging, of liquidatie van diens bedrijf wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
6.2 In het geval van een van de in het vorige lid van dit artikel genoemde omstandigheden, is Repair A Phone gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder aan Repair A Phone toekomende rechten ter zake, zonder dat in gebreke stelling daartoe vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
6.3 Indien de Opdrachtgever, buiten de in lid 1 van dit artikel bedoelde nalatigheden, haar noodzakelijke medewerking tot nakoming van een verbintenis door Repair A Phone niet verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is Repair A Phone gerechtigd om, binnen acht dagen nadat de Opdrachtgever daartoe door Repair A Phone in gebreke is gesteld de Overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen zonder dat daar rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn en onverminderd het recht van Repair A Phone om van de Opdrachtgever vergoeding van geleden verlies en / of gederfde winst te vorderen.
Daarnaast zal, indien en zolang de door de Opdrachtgever veroorzaakte verhindering in de nakoming door Repair A Phone voortduurt, door de Opdrachtgever van Repair A Phone geen nakoming kunnen worden gevorderd, terwijl Repair A Phone gerechtigd is van de Opdrachtgever vergoeding van de in redelijkheid gemaakte kosten te verlangen, voortvloeiende uit het in dit artikellid omschreven gedrag c.q. de nalatigheid van de Opdrachtgever.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Repair A Phone aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door de Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis van Repair A Phone.
7.2 Repair A Phone aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake van eventuele rechten en verplichtingen uit gesloten abonnementsovereenkomsten met Provider.
7.3 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden voor zover de schade niet het gevolg is van opzet of grove schuld van Repair A Phone of van leidinggevende of ondergeschikten van Repair A Phone. Enige erkenning van schuld door hiertoe niet bevoegde personen of medewerkers, kan Repair A Phone op geen enkele wijze binden.
7.4 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Repair A Phone geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor risico van Repair A Phone in geval van overmacht.
7.5 Repair A Phone is niet verantwoordelijk voor accessoires welke door opdrachtgever meegeleverd zijn met een reparatie, Repair A Phone raad haar klanten aan deze niet met mee te leveren bij een reparatie

8. Overmacht

8.1 Indien Repair A Phone door een niet toerekenbare tekortkoming ("Overmacht") niet aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van de Overeenkomst opgeschort voor de duur van de Overmachttoestand.
8.2 In het geval van een Overmachttoestand dienen beide partijen elkaar hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen.
8.3 Indien de Overmachttoestand, anders dan in het geval van (niet)levering, langer dan 3 maanden heeft geduurd, hebben zowel Opdrachtgever als Repair A Phone het recht de Overeenkomst schriftelijk, geheel of gedeeltelijk, te ontbinden voor zover de Overmachttoestand dit rechtvaardigt.
In het geval van (niet)levering ontstaat laatstbedoeld recht indien de Overmachttoestand langer dan dertig dagen duurt.
8.4 Onder Overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Repair A Phone niet kan worden toegerekend, doordat zij niet te wijten is aan schuld van Repair A Phone, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Repair A Phone komt.
Hieronder is in ieder geval begrepen het geval, dat Repair A Phone door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten. Onder Overmacht wordt verder onder meer begrepen:
• Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;
• Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van Repair A Phone;
• Transportmoeilijkheden of belemmeringen van elke aard, waardoor het vervoer naar Repair A Phone toe, of van Repair A Phone naar de Opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd.
• De aanvraag van de Opdrachtgever wordt niet door de betreffende Provider gehonoreerd.
8.5 In geval van Overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op enige (schade) vergoeding.
8.6 Repair A Phone zal nimmer jegens derden verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan Repair A Phone jegens de Opdrachtgever zou zijn.

9. Reclame

9.1 De Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering van de zaken te onderzoeken of deze aan de Overeenkomst beantwoorden.
Eventuele klachten over een door Repair A Phone geleverde zaak, dienen door de Opdrachtgever terstond aan Repair A Phone schriftelijk en gemotiveerd, binnen uiterlijk twee werkdagen na aflevering, per e-mail, dan wel schriftelijk te worden medegedeeld.
Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht te reclameren. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt Repair A Phone geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de Opdrachtgever de zaken in goede orde heeft ontvangen.
9.2 Indien de Opdrachtgever binnen bovengenoemde termijn aantoont dat de zaken niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Repair A Phone de keuze deze zaken tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe zaken dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
9.3 Indien de Opdrachtgever gebruikerssporen op de aan hem door Repair A Phone geleverde zaken heeft aangebracht, zoals het verbreken van verzegelingen of het openen van niet meer te sluiten verpakkingen, vervalt zijn recht op reclame, tenzij eerst hierdoor het gebrek kon worden geconstateerd.
9.4 In geval van geringe afwijkingen van de bestelling, zoals in kleur, decoratie, of maatvoering ten aanzien van de door Repair A Phone geleverde zaken heeft de Opdrachtgever geen reclamerecht of andere aanspraken.
9.5 In de situatie dat beschrijvingen bij artikelen niet juist zijn of niet volledig aan de omschrijving van het artikel voldoen, kan hieruit voor de Opdrachtgever, nooit een reclamerecht of andere aanspraak voortvloeien.

10. Garantie

10.1 Repair A Phone garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de eisen van de bruikbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de Overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
10.2 Onverminderd hetgeen in bovenstaande artikelen beschreven is, kan de Opdrachtgever geen beroep doen op bovengenoemde garantiebepaling indien:
• de Opdrachtgever wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen, waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Repair A Phone zijn verricht;
• de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;
• de fouten zijn opgetreden als gevolg van blikseminslag, brand- of waterschade, of van andere van buitenkomende oorzaken of onheilen;
• de Opdrachtgever de zaken heeft verwaarloosd;
• de Opdrachtgever de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld, of zodanig heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor rekening van de Opdrachtgever behoort te komen.
10.3 In een uitzonderlijk geval kan het voorkomen dat een door Repair A Phone geleverde mobiele telefoon of ander produkt bij ontvangst reeds stuk is (men spreekt van een DOA: Dead On Arrival). DOA telefoons en accessoires worden gerepareerd en niet omgeruild. Opdrachtgever dient het toestel per direct retour te zenden aan Repair A Phone.
10.4 Een defect toestel is geen grond voor schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst. Noch is Repair A Phone op enigerlei aansprakelijk voor abonnements- en belkosten die ontstaan ten tijde van een DOA. Ook op geen enkele andere wijze is Repair A Phone ooit aansprakelijk voor abonnements- en belkosten van Opdrachtgever.
10.5 De kosten van retourzendingen komen altijd voor rekening van Opdrachtgever en nimmer voor rekening van Repair A Phone.
10.6 Op alle UMPC's (Ultra Mobile PC's) verkocht door Repair A Phone geldt een maximale garantietermijn van 1 jaar.
10.7 Voor alle accessoires gekocht bij Repair A Phone geldt een garantietermijn van maximaal 6 maanden. Van deze garantie termijn kan alleen worden afgeweken indien opdrachtgever en Repair A Phone dit schriftelijk zijn overeengekomen.
10.8 Op door Repair A Phone geleverde batterijen, accu´s alsmede lederen cases geldt een garantietermijn van maximaal 6 maanden. Van deze termijn kan nimmer worden afgeweken.
Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.
10.9 Op elke door Repair A Phone uitgevoerde reparatie heeft de opdrachtgever 3 maanden garantie op werking van het vervangen of gerepareerde onderdeel, met uitzondering van waterschade hierop heeft de opdrachtgever geen recht op garantie na reparatie.

11. Toepasselijk recht en geschillenregeling

11.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen Repair A Phone en de Opdrachtgever ontstaan uit deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. Repair A Phone behoudt evenwel het recht vorderingen, al dan niet gelijktijdig, aanhangig te maken tegen de Opdrachtgever bij andere bevoegde rechterlijke instanties.
11.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten gesloten na 01-08-2013

Aanmelden nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?


Copyright © 2019 Repair a Phone
Ontwikkeling door Aerts IT Group B.V.